Θαύματα του Ιησού Χριστού στην Καινή Διαθήκη

Θαυμάτα του Ιησού Χριστού:

Μεταβολή του ύδατος σε κρασί
ΙΩΑΝΝΗ 2:1-11

Θεραπεία του υιού του βασιλικού
ΙΩΑΝΝΗ 4:46-53

Θεραπεία του παραλύτου (Βηθεσδά)
ΙΩΑΝΝΗ 5:1-9

Πρώτη θαυματουργική άγρα ιχθύών
ΛΟΥΚΑ 5:1-11

Θεραπεία δαιμονισμένου (Καπερναούμ)
ΜΑΡΚΟΥ 1:23-28
ΛΟΥΚΑ 4:31-36

Θεραπεία της πεθεράς του Πέτρου
ΜΑΤΘΑΙΟΥ 8:14-15
ΜΑΡΚΟΥ 1:29-31
ΛΟΥΚΑ 4:38-39

Θεραπεία του Λεπρού
ΜΑΤΘΑΙΟΥ 8:2-4
ΜΑΡΚΟΥ 1:40-45
ΛΟΥΚΑ 5:12-15

Θεραπεία του παραλύτου (Καπερναούμ)
ΜΑΤΘΑΙΟΥ 9:2-8
ΜΑΡΚΟΥ 2:3-13
ΛΟΥΚΑ 5:18-26

Θεραπεία του ξεραμένου χεριού
ΜΑΤΘΑΙΟΥ 12:9-14
ΜΑΡΚΟΥ 3:1-5
ΛΟΥΚΑ 6:6-11

Θεραπεία του δούλου του εκατόνταρχου
ΜΑΤΘΑΙΟΥ 8:5-13
ΛΟΥΚΑ 7:1-10

Ανάσταση του υιού της χήρας
ΛΟΥΚΑ 7:11-17

Θεραπεία κωφού και τυφλού δαιμονιζομένου
ΜΑΤΘΑΙΟΥ 12:22-37
ΛΟΥΚΑ 11:14-23

Κατάπαυσης της τρικυμίας
ΜΑΤΘΑΙΟΥ 8:23-27
ΜΑΡΚΟΥ 4:35-41
ΛΟΥΚΑ 8:22-25

Θεραπεία του Γεργεσινού δαιμονιζομένου (έριξε τα δαιμόνια στα γουρούνια)
ΜΑΤΘΑΙΟΥ 8:28-34
ΜΑΡΚΟΥ 5:1-20
ΛΟΥΚΑ 8:26-39

Ανάστασης της κόρης του Ιάείρου
ΜΑΤΘΑΙΟΥ 9:18-26
ΜΑΡΚΟΥ 5:22-43
ΛΟΥΚΑ 8:41-56

Θεραπεία των δύο τυφλών
ΜΑΤΘΑΙΟΥ 9:27-31

Χορτασμός των 5.000
ΜΑΤΘΑΙΟΥ 14:14-21
ΜΑΡΚΟΥ 6:35-44
ΛΟΥΚΑ 9:12-17
ΙΩΑΝΝΗ 6:1-14

Ο Ιησούς Χριστός περπατά πάνω στην θάλασσα
ΜΑΤΘΑΙΟΥ 14:24-33
ΜΑΡΚΟΥ 6:45-52
ΙΩΑΝΝΗ 6:16-21

Θεραπεία της κόρυς της Χανανέας
ΜΑΤΘΑΙΟΥ 15:21-28
ΜΑΡΚΟΥ 7:24-30

Θεραπεία κωφαλάλου (Δεκάπολις)
ΜΑΡΚΟΥ 7:31-37

Χορτασμός των 4.000
ΜΑΤΘΑΙΟΥ 15:32-39
ΜΑΡΚΟΥ 8:1-9

Θεραπεία του τυφλού (Βηθσαιδά)
ΜΑΡΚΟΥ 8:22-26

Θεραπεία σεληνιαζόμενου
ΜΑΤΘΑΙΟΥ 17:14-18
ΜΑΡΚΟΥ 9:14-19
ΛΟΥΚΑ 9:37-43

Θαύμα του στατήρος εις το στόμα ιχθύος
ΜΑΤΘΑΙΟΥ 17:24-27

Θεραπεία εκ γενετής τυφλού
ΙΩΑΝΝΗ 9:1-7

Θεραπεία συγκυπτούσας γυναίκας
ΛΟΥΚΑ 13:10-17

Θεραπεία του υδρωπικού
ΛΟΥΚΑ 14:1-6

Ανάσταση του Λαζάρου
ΙΩΑΝΝΗ 11:17-44

Θεραπεία των 10 λεπρών
ΛΟΥΚΑ 17:11-19

Θεραπεία του Βαρτιμαίου του τυφλού
ΜΑΡΚΟΥ 10:46-51
ΛΟΥΚΑ 18:35-43

Απαξήρανσι τις άκαρπου συκιάς
ΜΑΤΘΑΙΟΥ 21:18-19
ΜΑΡΚΟΥ 11:12-14

Θεραπεία ωτίου (αυτιού) του Μάλχου
ΜΑΤΘΑΙΟΥ 26:51
ΜΑΡΚΟΥ 14:47
ΛΟΥΚΑ 22:49-51
ΙΩΑΝΝΗ 18:10

Δεύτερη θαυματουργική άγρα ιχθύων
ΙΩΑΝΝΗ 21:1-14